Kases aparats 2015 iesniegdanas termiod

Paðlaik vienâ reizç mums skaidri jâapzinâs, ka nevçrîba un neveiksmîga mûsu kases aparâta obligâtâs pârskatîðanas termiòa neizpilde nenovçrðami izraisa tâ dçvçtâ atbrîvojuma nepiecieðamîbu. Ir vçrts pieminçt, ka pçdçjie sankciju veidi ir pakïauti tiem nodokïu maksâtâjiem, kuri trîs gadu laikâ no reìistrâcijas uzsâkðanas brîþa nav izdarîti - saistoðos un ar piemçrojamo laiku - kases aparâta paziòoðana obligâtajai tehniskajai pârskatîðanai. Pieòemsim arî, ka ðâds pârskats tiek veikts ar pienâcîgu dienestu.

Nutresin - Herbapure EarNutresin - Herbapure Ear - Efektīvs veids, kā uzlabot dzirdes orgānu!

Visu ðaubu gadîjumâ kases obligâtâ pârskatîðana jâveic vismaz reizi divos gados. Viòam ir jâatceras arî tas, ko ðie divi gadi nozîmç uzòçmçjdarbîbâ. Par precîzu aprçíinu jums ir jâatzîst starta brîdis, tas ir diena, kad notika kases aparâts vai faktiskâ tehniskâs apskates diena.

Tas ir tâds, kâ nodokïu maksâtâji, pçrkot naudu, var (un pat tai vajadzçtu òemt vçrâ, òemot vçrâ nepiecieðamîbu pârskatît, divu gadu periodu no brîþa, kad ierîce ir fiskâla. Protams, ðo darbu fiskalizâcija ir specializçjusies mûsdienîgâ karavîra stilâ. No izmaiòâm fiskalizâcijas process pats par sevi ir saistîts ar kases aparâta fiskâlâ moduïa konkrçtu uzsâkðanu.

Tâpçc pirms kases iegâdes ir vçrts uzzinât, kas atrodas tuvâkajâ pilsçtâ, ko varam atrast, ja mçs varam radît, ievadot meklçtâjprogrammu pareizajâ parolç, piemçram, "kases serviss".

Kases aparâta obligâtâ pârskatîðana notiek vairâkâs jomâs. Pakalpojumu tehniíis vispirms veic revîziju attiecîbâ uz konkrçtâ kases aparâta zîmoga stâvokli. Viòð lûdz viòiem sinhronizçt ar ierakstiem, kas ievietoti servisa grâmatâ. Speciâlists kontrolç arî kases korpusa vispârçjo stâvokli. Novçrtç mâtesplati, fiskâlo atmiòu un fiskâlo moduli. Tajâ paðâ laikâ tas pârbauda arî cilvçka displeja pareizîbu. Turklât tâ pârbauda kases programmu un projekta versiju sadarbîbâ ar ierakstiem - atkal - kasç. Visbeidzot, tehniíis oficiâlâ pârskata rezultâtu - ar iespçjamiem ieteikumiem un novçrojumiem - ievada servisa grâmatâ.Maksa par pârskatîðanu ir no simts lîdz divsimt zlotiem - par vienu kases aparâtu.

Ja mçs noteiktu ðo darbîbu ar tehnisko pârbaudi, tas varçtu bût diezgan maldinoðs. Kâpçc? Tas ir tâpçc, ka pârbaudes laikâ tiek pârbaudîtas tikai tâs ierîces lapas, kas tieði maksâ neko citu kâ tikai apgrozîjuma reìistrçðanu. Tâdâ gadîjumâ tiek veikta pârskatîðana.

Pçc tam obligâti jâpârbauda finanðu iestâde, un to var rûpîgi rûpçties un îpaðu vçrîbu pievçrst.