Kases aparati arstiem

Izmantojot kases aparâtu, ir izpildîts pienâkums fiskalizçt pârdoðanu. Ðis risinâjums tiek izmantots vidçja lieluma tirdzniecîbas un servisa vietâs, kur nav nepiecieðams veikt noliktavas pârvaldîbu. Ar kases aparâta palîdzîbu varat izdrukât kopsavilkuma pârdoðanas pârskatus, kâ arî detalizçtus pârskatus.

Kases aparâti ar elektronisku kopiju, cita starpâ, ïauj izdrukât atzinumus fiskâlo ikdienas ziòojumu kopijas un visu ieòçmumu kopijas vai konkrçta diena. Pirms kases iegâdes mums jâizlemj, vai nâkotnç bûs nepiecieðams apvienot kases aparâtu ar datoru. Tas jau ir izðíiroðs kases aparâta atlases laikâ. Ne visi kases aparâti var strâdât ar datoru, kodu lasîtâju vai pat atvilktni, tâpçc ir ieteicams tikties ar speciâlistu, lai izvçlçtos pareizo ierîci pirms kases iegâdes. Nodokïu kases aparâts, kas paredzçts & nbsp; var sadarboties ar citâm ierîcçm.

Vidçja segmenta kases aparâtus un sistçmas kases aparâtus var viegli pieslçgt datoram, kurâ ir instalçta lejupielâdçtâ tirdzniecîbas programmatûra. Pârdoðana tiek veikta, izmantojot kases aparâtu, tomçr, lai atjauninâtu krâjumu lîmeni datorâ, sâkumâ pârdoðana tiek veikta no kases aparâta. Arî ar daþâdiem materiâliem vai saglabâto cenu izmaiòâm. Pirmkârt, mçs veicam izmaiòas pârdoðanas projektâ, tad mçs to nosûtâm uz valûtu. Pârdoðanas apjomu var pieprasît, kad dators ir izslçgts. Saòemðanas vai beztaras kvîtis tiek pârdots no kases aparâta. Ðajâ pieejâ visâm precçm ir savs sastâvs sastâvâ, tâpçc pamats ir diezgan augsts, lai paâtrinâtu pârdoðanu, kases aparâtâ ir nepiecieðams izmantot svîtrkodu lasîtâjus un plânâ, lai atvieglotu izstrâdâjumu ieveðanu noliktavâ. Tomçr, pirms izvçlçties kases aparâtu un programmu, jâizmanto informâcija par speciâlistiem, kuri izvçlçsies labu konfigurâciju enerìijas vajadzîbâm.

Jebkurâ komerciâlâ vienîbâ vienkârðu kases aparâtu un datoru var aizstât ar modernu risinâjumu, kura pamatâ ir POS dators ar skârienekrânu, kurâ ir instalçta lejupielâdçtâ komerciâlâ programmatûra. Datoram jâbût blakus printerim, lai kasieris nodotu ekrânu un izdrukâtu èeku jûsu plaukstâ.