Kases aparata iegade uzocmuma izmaksas

https://ecuproduct.com/lv/motion-free-labakais-balzams-jusu-locitavam-un-muskuliem/

2015. gadâ, pateicoties Finanðu ministrijai, ievçrojami samazinâjâs to nodokïu maksâtâju skaits, kuri izmanto fotoattçlus no pienâkuma reìistrçt pârdoðanu, izmantojot reìistrâcijas ierîces. Tas pierâda, ka kases aparâts vai fiskâlais printeris ir vajadzîgs pirkums gandrîz visiem tiem, kas vada ekonomisko kampaòu.

Jau vairâkus gadus ir notikuðas pakâpeniskas izmaiòas noteikumos, 2016. gadâ nekas nav mainîjies ðajâ virzienâ, bet 20 000 tûkstoðu ierobeþojums, kas kavç ðâdu ierîèu, pat mazo mazumtirgotâju, mçríi ðíçrso diezgan âtri.Ko tad jums vajadzçtu izvçlçties, kura ierîce vislabâk redzama Polijas uzòçmumâ? Kâda ir atðíirîba starp printeri un kases aparâtu?Kases aparâts ir mazumtirdzniecîbas veikðanas instruments, kura uzdevums ir veikt nodokïu ieòçmumus. Parasti to apstrâdâ krampjos un parastos veikalos, taèu tas arî ir lieliski piemçrots daudziem uzòçmumiem. Protams, ir arî citi ðo maðînu veidi, piemçram, pârnçsâjamie (dodas uz baterijâm, kas ir nepiecieðami nozîmçs, kur ir strâvas padeves pârtraukumi, un to sievieðu veiksmei, kuras bieþi veic savu uzòçmçjdarbîbu klienta rûpnîcâ. Ðajâ grupâ ietilpst cita veida pakalpojumu sniedzçji, piemçram, remonta pakalpojumi, pârdevçji no durvîm lîdz durvîm un pat juristi. Kases aparâtu priekðrocîba ir zemâkas iegâdes izmaksas nekâ printeri, un neapðaubâmi tas, ka tam ir nepiecieðams tikai pârdevçjs.Novitus fiskâlais printeris tiek izmantots, lai reìistrçtu ieòçmumus no ieòçmumu pârdoðanas un pârdoðanas. Tomçr svarîga atðíirîba ir tâ, ka tâ nevar izveidot tikai vienu, tai ir jâstrâdâ ar datoru, kam ir laba pârdoðanas programma. Ðo skaidrojumu galvenokârt izmanto filiâles, kas ir nozîmîga preèu bâze un kas jau ir aprîkotas ar datorprogrammâm, kas paredzçtas pârdoðanas programmatûrâ, piemçram, PVN rçíinu izdoðanai. Printera pievienoðana dod iespçju ne tikai izdrukât èekus vai rçíinus, bet arî ïauj automâtiski uzglabât preces (jau saòemðanas datumâ. Vçl viena priekðrocîba, ko sniedz ðî kolekcija, ir iespçja pârbaudît preèu uzglabâðanas lîmeòus (izmantojot pârdoðanas programmu un daþâdu atlaiþu izmantoðanu, piemçram, "pirkt divus vçrtîbâ". Printeru trûkumi acîmredzami ir augstâ pirkuma vçrtîba un nepiecieðamais saderîba ar datoru.