Jauna youtube zales

Lîdz brîdim, kad jaunâ medicîna bija pilnîgi bezpalîdzîga cilvçkiem, kuri cieð no garîgâm slimîbâm. Par laimi, pateicoties zinâtnes attîstîbai, pçdçjâ brîdî aktîva psihisko slimîbu ârstçðana ir pieòemama un turpinâs ne tikai, lai slimîbu gulçtu, ïaujot sociologam atgût socializâciju, bet daþos gadîjumos pilnîgu izârstçðanu. Kâ redzat, garîgâs slimîbas ârstçðana ir papildu, ja ir izpildîti daþi pamatnosacîjumi. Pirmkârt, slimîbas diagnosticçðana un ârstçðana ir ârkârtîgi nozîmîga. Pârâk daudz aizkavçðanâs, apmeklçjot ârstu, visticamâk, izraisîs slimîbas simptomu palielinâðanos, un tâs uzòemðanai bûs jâiegûst lielâka jauda.

Atcerieties, ka garîgâs slimîbas sekas joprojâm ir ilgstoðas, tâpçc tai bûtu jâkoncentrçjas uz lielâm un populârâm narkotiku lietoðanu. Pçc terapijas atstâðanas jâapzinâs arî fakts, ka zâles nevar pârtraukt pçkðòi, jo tas varçja izraisît pat slimîbas atkârtoðanos. Nepiecieðamîba pastâv ârpus slimîbas ìimenes palîdzîbas un palîdzîbas. Tas ne tikai nodroðina, ka pacients lieto medikamentus, bet arî pareizo domu par gripu un palîdzîbas sniegðanas mâkslu. Tâ kâ mçs jau piekrîtam elementam, kas notiks garîgâs slimîbas ârstçðanas laikâ, koncentrçsimies uz individuâlo ârstçðanas fenomenu, kâ tas gaida un ko tas veido.

Ziòojiet ârstam - jûs nevarat izlaist ðo soli. Bez sâkotnçjâ lçmuma, ka Polijas iemesla dçï varçtu rasties kaut kas slikts, un doma par palîdzîbas saòemðanu, terapija pati par sevi nebûtu svarîga. Sâkotnçji psihoterapeits runâs tikai ar mums, kas vçlas uzzinât par pirmajiem slimîbas simptomiem, uz ko tas rçíinâs un mûsu vispârçjo labklâjîbu. Var bût nepiecieðama saruna ar grupu un patîkamâkie draugi.Aktîvâ terapija - tâs mçríis ir samazinât simptomus vai pabeigt to izðíirtspçju. Viòð to var izdarît tikai ar farmakoloìiskiem lîdzekïiem (vai tâ saucamajiem psihotropajiem lîdzekïiem vai psihoterapiju.Uzlabojumu konsolidâcija - tas ir zâïu lietoðanas lîmenis pçc pirmâ slimîbas simptomu pazeminâðanâs. Ðî fâze ietver punktu, kas stabilizç pacientu un novçrð slimîbas epizodes atkârtoðanos.Profilakse - slimîbas recidîva stabilizçðana un aizsardzîba. Var redzçt arî psihotropo zâïu lçnas atsaukðanas fâzi.

Kâ redzat, garîgo slimîbu ârstçðana ir ilgstoða un to var veikt ar skaidri definçtiem soïiem. Viena no tâm izlaiþot var izraisît bîstamu slimîbas recidîvu.