Iubiinas fiskalie printeri

Pastâv valsts, kurâ fiskâlos çdienus pieprasa likums. Tad ir elektroniskas ierîces, kas tiek izmantotas, lai reìistrçtu pârdoðanu un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas darîjuma. Par viòu vainu, darba devçju var sodît ar lielu finansiâlu sodu, kas nepârprotami pârsniedz viòa atalgojumu. Neviens nevçlas sevi kontrolçt un pilnvarot.Bieþi tiek òemts vçrâ, ka uzòçmums darbojas uz mazas virsmas. Uzòçmçjs piedâvâ savus izstrâdâjumus bûvniecîbâ, bet biznesâ galvenokârt tos uzglabâ, un vienîgâ brîvâ telpa ir vieta, kur atrodas galds. Finanðu ierîces ir tikpat nepiecieðamas kâ veikala gadîjumâ ar lielu tirdzniecîbas telpu.Tas pastâv arî tâdu cilvçku formâ, kuri ir bijuði stacionâri. Ir grûti iedomâties, ka darba devçjs pârvietojas ar lielu nodokïu kases aparâtu un lielu pamatu, kas nepiecieðams tâ pareizai izmantoðanai. Bija, bet tirgû, mobilâs fiskâlâs ierîces. Tiem ir mazi izmçri, izturîgas baterijas un labs serviss. Izskats atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tas dod vienam no viòiem ideâlu veidu, kâ lasît mobilo, un, piemçram, tad, kad mums visiem ir pienâkums doties uz klientu.Kases aparâti ir raksturîgi arî paðiem saòçmçjiem, nevis tikai îpaðniekiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, lietotâjs var iesniegt sûdzîbu par iegâdâto produktu. Tâ rezultâtâ ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums mûsu pirkumam. Ir arî pierâdîjumi, ka darba devçjs strâdâ ar likumu un vada PVN pakalpojumus par pârdotajiem produktiem. Ja rodas situâcija, ka fiskâlie çdieni veikalâ ir atvienoti vai neizmantoti, mçs varam ziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret uzòçmçju. Tâdçjâdi viòð saskaras ar lielu finansiâlu sodu un bieþi vien pat par viòu domu.Fiskâlâs ierîces arî palîdz uzòçmçjiem pârbaudît savu finansçjumu uzòçmumâ. Katras dienas aizmugurç tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða malâ mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik precîzi mçs darîjâm naudu. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâds no darbiniekiem zog mûsu naudu vai tikai vai mûsu intereses ir izdevîgas.

Veikals ar kases aparâtiem