It sistcma ir daia no

Enova 365 sistçma ir ERP klases programmatûra, kas tika izstrâdâta, lai uzlabotu uzòçmuma darbîbas efektivitâti. Saskaòâ ar raþotâja datiem enova 365 sistçmu veido vairâk nekâ astoòi tûkstoði paða uzòçmumu!

Enova reaìç uz ðo uzòçmumu vajadzîbâm jûrâ.Daudzfunkcionalitâte iegûs tieði nepiecieðamo funkcionalitâti. Modularitâte ïauj darboties un samazinât sistçmas spçjas, lai jûs varçtu pâriet no dabiskâs versijas uz progresîvâm funkcijâm.Sistçma nodroðina pilnîgu mobilitâti.Viòð strâdâ ar logiem 7 & nbsp;Citas pieejamâs versijas ir darbîbas viedtâlrunî vai tîmekïa pârlûkprogrammâ.Sistçma nodroðina pilnîgu aprûpi un uzdevumu nodalîðanu.Operatori tiek pieðíirti no lietojuma stâvokïa. Uzdevumu îstenoðanas posms, iespçjams, tiks pârbaudîts kâdâ brîdî. Pateicoties tam tiek izskatîti darba pârtraukumi un es meklçju trûkstoðos dokumentus.

Enova sistçma tiek izspiesta trîs variantos.1. Licences standarta pirkðana - tâ kïûst par klienta priekðrocîbu, kâ arî iespçju to atjauninât. Ideâla iespçja uzòçmumam, kas izmanto palîdzîbu vai lîzingu.2. Programmatûras noma - cena tiek absorbçta kâ abonçðanas maksa par atseviðíu sistçmas elementu izmantoðanu. Optimâla medicîna zîdaiòiem un maziem uzòçmumiem.3. Metodes un infrastruktûras iznomâðana - visu pakalpojumu projektç piegâdâtâjs. Moduïi tiek iznomâti ar serveri, atjauninâjumi un dublçjumi. Sistçma ir gatava tûlîtçjai lietoðanai! & Nbsp; Ideâls risinâjums krabiem, kas nevçlas ieguldît IT iekârtâs.

Enova sistçmu raþo Soneta sp. O.o.Uzòçmums bija sagatavots 2002. gadâ, un, pateicoties ekspertu informâcijas un kompetentu pakalpojumu izmantoðanai, tas ir guvis panâkumus tirgû.Soneta uzdevums ir radît programmatûru, kas rada partneriem un klientiem, kas ir vislielâkâ efektivitâte, izmantojot informâcijas tehnoloìijas, kas nepiecieðamas biznesa panâkumu sasniegðanai.Nosaukums ir sociâli iesaistîts un uztur tâdas iestâdes k⠄Pavasaris” un „Neskatoties uz visu Anna Dymna”.