It sistcma datorprogrammam

Uzòçmuma panâkumi, pat ar lielu darba kârtridþu, nekad nav efektîvi. Katrâ posmâ ir vçrts saglabât lîdzekïus, lai pârliecinâtos par pieòemto rakstzîmju izpildi un apmierinoðiem rezultâtiem. Lai to panâktu, pastâvîgi tiek uzraudzîti visi uzòçmuma procesi. Mûsdienâs ir nepiecieðams izmantot vairâkus tehnoloìiskus risinâjumus, kas ne tikai atvieglo uzòçmuma ikdienas darbu, bet arî nodroðina efektîvu resursu pârvaldîbu.

Drivelan Ultra

ERP IT sistçmas izmanto visu uzòçmuma resursu pârvaldîbas efektîvu plânoðanas metodi. Tas prasa, lai regulâri tiktu kontrolçti daþi dati par uzòçmuma darbîbu, pateicoties struktûrai îpaðâ datubâzç. Lçtâkais risinâjums ðâda veida risinâjumu pârdoðanai ir enova programma. Ðî metode pilnîbâ atbalsta mûsdienîgu uzòçmçjdarbîbas vadîðanas veidu, pateicoties paplaðinâtajâm iespçjâm, vienlaikus saglabâjot intuitîvu darbîbu. Tas viss ir iespçjams, pateicoties programmatûras modulârajâm îpaðîbâm, kuras jûs varat brîvi paplaðinât, izmantojot vienîgo veselumu atbilstoði savâm vajadzîbâm. Cilvçkresursu modulis un algas tiks iegâdâtas, lai efektîvi pârvaldîtu personâla un algas procesus atseviðíiem darbiniekiem. Ar izmaiòâm grâmatvedîba ir veltîta finansçjuma nodroðinâðanai. Tirdzniecîba ïaus veikt visaptveroðus pirkðanas un pârdoðanas pasûtîjumus. CRM ir paredzçts mçríauditorijai, sazinoties ar klientu. Darbplûsmas modulis ïauj koordinçt darbîbu starp daþâdiem biroja departamentiem, un Business Intelligence ir ïoti specializçts analîtisks rîks, izmantojot datu bâzç apkopotos datus optimizâcijai.Praksç visaptveroða uzòçmuma vadîba tiek samazinâta lîdz noteiktam lietojumam. Tâdu programmu kâ enova priekðrocîba ir to pielâgoðana mûsdienu klienta jautâjumiem. Enova atjauninâjums tiek automâtiski izpildîts pçc lietotâja piekriðanas. Paðreizçjâ sistçma ir aktîva, pateicoties kurai ir atïauts to izmantot no interneta pârlûkprogrammas valdîbas, lietojumprogrammas loga un pat izmantojot viedtâlruni, kas ikvienâ atbilst mûsdienu uzòçmçja vçlmçm.