Integrcta kontroles sistcma kalisz kustibai

Svarîga Comarch priekðrocîba ir pilna sektora zinâðanas, kuras lietotâjiem ieteicams izmantot integrçtu informâcijas sistçmu jomâ. Sâkot ar to, Comarch ietekmç pieteikumu un profesionâlo pakalpojumu vislabâko stâvokli, lai tos varçtu pienâcîgi izmantot darbuzòçmçju pastâvîgajâ darbâ. Ðeit ir daþas nozares, kurâs tika izveidota komarijas programmatûra.

bankuComarch patentçtâ IT programmatûra ir izstrâdâta arî mazumtirdzniecîbai, kâ arî korporatîvajai bankai, un to var papildinât arî no kooperatîvajâm bankâm. Piedâvâtos risinâjumus var apvienot banku dibinâðanas uzòçmumos un citâs iestâdçs, kuru darbîba ir saistîta ar finanðu sektoru. Visiem ir raksturîga elastîba, tehnoloìija un vissvarîgâkais - augstajai grupai ir arî ilgstoða veiktspçja.

E-komercijaE-komercijas tirgus ir ïoti âtrs, un katru gadu varam identificçt ik pçc diviem cipariem. Ðobrîd bûvniecîbas pieaugums ir piemçrots faktors uzòçmumiem, kas izvçlas attîstîties. Pârvietojot vai paplaðinot savu biznesu ar e-komercijas tirgu, jûsu bizness bûs pilnîgi atðíirîgs un sagatavos neierobeþotu iespçju gan jaunu patçrçtâju iegûðanai, gan esoðo klientu kontaktu nostiprinâðanai.

loìistikaLoìistikas daïâ laba informâcijas pârvaldîba ir svarîgs nosacîjums biroja darbîbai. Efektîvâka informâcijas un biznesa procesu plûsma ir pieòemama, izmantojot inovatîvas IT metodes. Vispazîstamâkâs tehnoloìijas Comarch piedâvâtâs loìistikas informâcijas apguvç ir: dokumentu elektroniska pârraide, dokumentu pârvaldîba, piegâdes plânoðana un analîþu un ziòojumu izpilde.

Raþoðanas uzòçmumsGalvenâs jomas, kuras atbalsta IT komandas raþoðanas birojos, neatkarîgi no tâ, vai tâs veic diskrçtu, individuâlu vai procesu darbu vai sçrijveida darbu, tikai noliktavâs, t.i., pamatojoties uz pasûtîjumu, ir raþoðanas un loìistikas procesi.