Iinas kaposti

Tieðsaistes tîmekïa vietnes izveide nav konfidenciâla, un papildus programmçtâja darbam nepiecieðams tikai sagatavot nelielu saturu. Pretçjâ gadîjumâ tas izskatâs kâ situâcija, kad tâ darbosies tîmekïa vietnç, kas paliek redzama saòçmçjiem, kas runâ daþâdâs valodâs.

Ðâdâ veidâ nepietiek ar to, ka interneta daïa bûs lçta poïu vai angïu valodâ. Tâpçc tas ir, lai îstenotu tos paðus risinâjumus, bet kâds patieðâm vçlas klases un lîdzîgu prezentçtâ satura lîmeni, tad daþiem no tiem nekavçjoties jânoraida. Ðâdâm izejâm noteikti jâietver automâtiski veiktie tulkojumi tîmekïa vietnç, jo ir grûti sagaidît, ka daïa, kas tulkota ar speciâli rakstîtu skriptu, patieðâm tiks rûpîgi sagatavota, îpaði, ja tajâ parâdâs sareþìîti teikumi. Tad vienîgâ saprâtîgâ iespçja ir izmantot tulku, kurð zina problçmu. Par laimi, nevienam, kas specializçjas visu tîmekïa vietòu tulkoðanâ, nevajadzçtu bût sareþìîtai, jo daudzi ðâdi profesionâïi tiek ievietoti internetâ.

Cik maksâ vietnes tulkoðanas izmaksas?

Labas tîmekïa vietnes tulkoðana tik godîgi nevçlas bût dârgs ieguldîjums, jo viss patieðâm ir atkarîgs no tekstu temata. Mçs zinâm, ka bûs jâmaksâ mazâk par vienkârðu tekstu tulkoðanu, bet nedaudz vairâk par sareþìîtiem un sareþìîtiem pantiem. Tomçr, ja izmantojat plaðu tîmekïa vietni vai to, kurai bieþi vien ir jauni noteikumi, visvienkârðâkâ izvçle ir iegâdâties abonementu, lai palîdzçtu tulks. Atseviðíu tekstu cenas ir vçl zemâkas.

Tulkojot tekstus no tieðsaistes viedokïa, nedrîkst likt pârâk lielu spiedienu uz tuvâko pakalpojuma pabeigðanu, jo tad pastâv risks, ka teksts saòems ïoti zemu kvalitâti. Labâk ir nogaidît mazliet un dot tulkotâja laiku, lai izpçtîtu tulkotâ materiâla nozîmi.