Iesala miethu rathodanas tehnoloiija

Jauni apìçrbu raþoðanas paòçmieni ïâva raþot ïoti maz naudas, ârkârtîgi âtrâ periodâ, ïoti lielâ mçrogâ. Apìçrbu raþoðanas nozares pastâvîgâ problçma vienmçr ir bijusi problçma, kas saistîta ar iespçju izveidot drçbes, kurâm nav nepiecieðama mazgâðana - nav netîrs, labs ðajâ nozarç.

Nesen ieradies patentçts vienreizçjs apìçrbs. Tâ lietoðana, jo îpaði rûpnîcâs, mehâniskajâs darbnîcâs vai daudzâs citâs darbavietâs, kurâs saikne ar piesâròojumu ir nepârtraukta lieta, izraisîja ievçrojamu darbinieku apìçrbu uzturçðanas izmaksu kritumu, kas vçl arvien ir bieþi jânomazgâ profesionâlâs rûpniecîbas uzòçmumos.

Vienreizlietojamie apìçrbi ir parâdîjuði sevi un ir ideâls risinâjums aptiekâ un daudzâs zinâtnes jomâs - tas tika prezentçts, ka drîzâk ir iegâdâties populâru viena gabala segumu, nevis atdalît un transportçt tâda paða veida vecmodîgu apìçrbu.

Ðî izgudrojuma daudzveidîba ir laba. Mçs varam satikt gan elegantus, gan delikâtus automaðînu mehânikas komplektus, savukârt saspringto kombinezonu summâs, kas aizsargâ pret nejauðu infekciju slimnîcâs vai pçtniecîbas laboratorijâs.

Iespçjams, ka ðâda veida apìçrbs iederçsies nozarç, jo nekas nav ekonomiskâks, un tâ izmantoðanas vienkârðîba dod priekðroku visiem, kas drçbju mazgâðanas vietâ vçlas strâdât virs tâ, kas ir nepiecieðams.