Hugo boss modes skate

Otrajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjâs apìçrbu raþotâju kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri nolçma pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm novçrot pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Rafinçtais displejs bija mazâkajâ detaïâ, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti pilnîgi dabîgi un gaisîgi audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika sagatavoti visvieglâkie, krâðòâkie maxi svârki kopâ sagatavotâ tamborçjumâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika izgatavota galvenokârt mûsdienu situâcijai. Kleita tika dota personai, kas gaidîja, lai paliktu anonîma. Turklât vairâki apìçrbi no visdaþâdâkajâm kolekcijâm tika izsolîti. Ienâkumi no paðreizçjâs izsoles bûs zinâma privâtajai bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums vçlas atbalstît daþâdas vçrtîgas un unikâlas kampaòas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir atgriezuði savus rezultâtus izsolç, un pçc tam, kad izsoles objekts pat bija apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodienas veikalos ieradîsies maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmumam ir interneta biznesa pamats, kur bûtu populâras kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu kompânijai ir pastâvîgs un uzticamâkais apìçrbu raþotâjs ðajâ jomâ. Visos reìionos ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Katru brîvo laiku vârds apvieno kolekcijas ar poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir patieðâm liela atzinîba, ka pat pirms veikala uzsâkðanas tâs jau rîta sâkumâ ir gatavi ilgâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî darba materiâli daudzus gadus ir bijuði ïoti populâri patçrçtâju vidû, arî mierâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajiem ieguvumiem, ko tâ ir sasniegusi, un kas pârbauda, vai panâkumi ir visaugstâkâ vçrtîba.

Drivelan Ultra

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizlietojamie apìçrbi pârtikas rûpniecîbai