Holandiedu maja

Daudzas sievietes ir pârsteigtas, vai ðíçlçja iegâde atmaksâjas. Tas viss ir atkarîgs no tâ, vai tas tiks izmantots. Ja ðíçlçjam ir jâbût tikai citai iekârtai, kas dekorç virtuves letes, pirkums ir jâpârtrauc. Veiksmîgi, ja mçs novçrtçjam çrtîbas un pavadâm daudz laika virtuvç, gatavojot çdienus un desertus, noteikti ir reâla alternatîva!

Griezçjs ir vçrtîgs risinâjums parastam nazim. Pateicoties tam, mçs pâris sekundçs sagrieþam maizi uz tâs paðas biezas ðíçles. Tas pats attiecas uz aukstâm gaïâm un sieriem - viegli un atbilstoði, un galvenokârt estçtiski. Tâ parasti nav taisnîba, tâ sagaida neko vairâk kâ grieðanas dçlis un nazis.

Svarîgâkâs sastâvdaïasNozîmîgâkie ðíçlçja aspekti ir rotçjoðs asmens ar grieðanas biezuma regulçðanu, padevçju un korpusu. Asmeòi var bût delikâti vai zobaini. Galvenie ir ideâli piemçroti sieru un aukstâs gaïas izcirðanai, savukârt zobainie ir universâli. Ideâlâ gadîjumâ, ja asmeòi ir izgatavoti no rûdîta, jo tie ir izturîgâki. Ja jums ir nepiecieðams griezçjs, jûs varat uzòemt tos, kas izgatavoti no cieta nerûsçjoðâ vai titâna, vai tos, kas izgatavoti no plastmasas - plastmasas ir pietiekami mâjsaimniecîbas vajadzîbâm. Tas attiecas uz padevçju. Ja mums ir jçga lietot ierîci bieþi, izvçlieties tçraudu, un plastmasas paplâtes darbosies sievietçm, kas retâk çdîs. Jums joprojâm ir jâpievçrð uzmanîba, vai arî griezçjam jâpieðíir saistviela - bez viòa mçs esam pakïauti ne tikai daþiem precîziem griezumiem, bet galvenokârt pirkstu zudumam.

Papildus pamataprîkojumam raþotâji montâþai bieþi pievieno citus interesantus sîkrîkus. Viens no tiem ir paplâtes ðíçlçs sagrieztiem ðíçlîtçm - pateicoties tam, grieðana ir higiçniskâka, un pçc tam mums ir mazâk tîrîðanas. Vçl viena interesanta garða ir naþu asinâtâjs vai kabeïu glabâðanas kaste.

Vai griezçjs ir skaists?Ðim nolûkam tas parasti ir 150-400 zlotu. Tirgû ir arî iebûvçti griezçji, bet to cena svârstâs no 500 lîdz 1500 PLN. Uzlabotas iekârtas, kas galvenokârt paredzçtas veikaliem un gastronomijas telpâm, ir strauji augoðs rçíins, kas ir aptuveni 2000-5000 PLN. Tomçr to iegâde jau ir jâmaksâ, kad to pârvçrðam ietaupîtajâ laikâ.