Grutnieciba un uzocmcjdarbibas uzsakdana

Lielâkâ daïa cilvçku, kas vçlas atvçrt savu biznesu, ir dzirdçjuði par aizdevuma saòemðanu, lai sagatavotu savu biznesu. & nbsp; Sâksim ar to, kâda saimnieciskâ darbîba neapðaubâmi ir. & nbsp; Kâ noteikts Polijas tiesîbu aktos, tâ ir organizçta, nepârtraukta loma, kuras mçríis ir iegâdâties finansiâlu priekðrocîbu.

Pieòemot tiesîbas uz darbîbu, jâatceras par jebkâdiem ðíçrðïiem, piemçram, licencçm, licencçm vai atïaujâm. Tâpçc ir prezentçts, ka minerâlvielu ieguves darbam ir nepiecieðami îpaði nosacîjumi uzòçmçjam. Cits regulçtâs darbîbas gadîjums bûs ieroèu vai sprâgstvielu darbs vai pârdoðana. Parasti ðo ierobeþojumu pieòçmumi ir tâdi, ka es nebûtu nonâkusi pie ðâdas preces ïaunprâtîgas izmantoðanas, un ðis produkts neietekmçja izlases pircçjus. Tâdçjâdi mçs varam klasificçt saimniecisko darbîbu sadalîjumu uz darbîbas brîvîbas pamata divâs grupâs: pârvaldîtâ darbîba un neregulçta prakse. Neregulçtu darbîbu gadîjumâ mçs to varam viegli veikt bez papildu prasîbâm.Svarîga izvçle, ar kuru tiek izveidots jauns uzòçmçjs, ir cienîga cita uzòçmuma darbîbas veida izvçle. Mçs varam atðíirt civilo, reìistrçto, partneru, komandîtsabiedrîbu, ierobeþotu akciju sabiedrîbu, sabiedrîbu ar ierobeþotu atbildîbu un akciju sabiedrîbu. Katrs no îpaðajiem noteikumiem arî regulç unikâlos uzskaites vai grâmatvedîbas noteikumus. Pçc iepazîðanâs ar daþiem no viòiem arî lûdziet eksperta palîdzîbu.Jâatceras, ka lîdzfinansçjums nav labs subsîdiju veids, ko mçs varam nodroðinât. Papildus iepriekðminçtajam, jûs varat saòemt vismaz zemu procentu aizdevumu lîdz aptuveni 80 000 zlotiem, lîdzfinansçjuma gadîjumâ var izðíirt divas lîdzfinansçjuma iespçjas - no Eiropas fondiem un Darba sadaïas. Liels lîdzfinansçjuma apjoms jaunai uzòçmçjdarbîbas veikðanai ir atkarîgs no vidçjâs algas apjoma nozarç pirms ceturkðòa, kurâ persona pieprasa ðo pakalpojuma veidu no Biroja puses. Ðî summa ir seðas reizes lielâka par vidçjo nacionâlo algu. Uzòçmçjdarbîbâ to sauc arî par 20 000 zlotiem.Uzòçmçjam, kas veic komerciâlu vai pakalpojumu kampaòu, ir jâbût pakârtotam siltuma hs ej fiskâlajam instrumentam. Paðlaik jûs varat veikt atmaksu lîdz PLN 700 par citu nodokïu ierîci, bet ne vairâk kâ 90% no neto cenas. Lai saòemtu ðâdu naudu, uzòçmçjam jâiesniedz atbilstoðs pieteikums.