Griezcjs ar mma001 griezcju

Laiki ir neatgriezeniski aizgâjuði, kad sasmalcinâti kâposti, piemçram, iegremdçjot, tika izgatavoti ar nazi. Nâkamâ versija jau bija ievçrojami uzlabota ar manuâlo griezçju. Kâpostu griezçjs kâpostiem tiek izmantots, lai samazinâtu lielâku kâpostu skaitu. Tad ir ârkârtîgi universâla ierîce, kuras galvenâ vçrtîba ir kâposti, bet pçc tam, kad var izmantot papildu aprîkojumu, citi cilvçki, piemçram, ir griezçjs vai rîve.

Elektriskais kâpostu griezçjs, ko izmanto arî sabiedriskâs çdinâðanas, restorânos, kâ arî mâjsaimniecîbâs. Tas jo îpaði attiecas uz to, ka sociâlâ izpratne par pareizu uzturu dzîvo kopâ ar katru gadu. Arvien vairâk cilvçku ir apòçmuðies izmantot veìetâro uzturu ne tikai çtisku apsvçrumu dçï, bet arî veselîbas apsvçrumu dçï.Ðajâ laikmetâ, kad mçs çdam vairâk dârzeòu un augïu, ir nepiecieðama nepârprotama ðíçlere. Ir zinâtniski pierâdîts, ka bagâtâka valsts, jo mazâk man gaïa un veselîgi produkti, piemçram, kâposti, jauni dârzeòi un augïi. Ðie izstrâdâjumi ir bagâti ar vairâkiem vitamîniem, piemçram, I vitamînu, C, B. Turklât dârzeòi ievçro kaloriju pârtikas produktu brîdi, kas pierâda, ka pat novâjçðanas ïaudis var ïaut sev svaigu augu çdienu. Szatkownica dod jums âtru tempu, lai sagatavotu pat milzîgus ðîs dârzeòu daudzumus, piemçram, plânotâ kâpostu kodinâðanas rezultâtâ. Ðâda maðîna ïoti labi, vienmçrîgi izskatâs, nodroðina kâpostu ðíçles, kas ir milzîga produkta vçrtîba. Kâpostu griezçjs ir izgatavots no metâla korpusa, dzinçja, jostas transmisijas, kas vada vârpstu. Uz vârpstas novieto darba pamatni, kas ir izvietota piecos naþos ar spirâlveida grieðanas malu. Tas viss nodroðina pastâvîgu, optimâlu grieðanas leòíi. Uz diska atrodas lâdçðanas tvertne. Un zem vairoga ir notekas, pçc kura sasmalcinâti kâpostu slaidi. Spçle, ðî grieðanas maðîna, ir raksturîga ar augstu izturîbu, jo tâ ir izgatavota no nerûsçjoðâ tçrauda summâm. Tas ir nepârprotams lietoðanâ, turklât to var pielâgot jûsu lietâm, izmantojot daudzus pieejamos piederumus.