Gastronomijas un viesnicu biznesa vadiba

Comarch xl programma ir tâ pati paplaðinâtâ ERP klases sistçma, kas atbalsta un racionalizç mûsdienu uzòçmuma vadîbas procesu. & Nbsp; ERP programmatûra tiek veikta daþâdos lieluma uzòçmumos, sâkot no jaunâkajiem, vairâkiem cilvçkiem lîdz plaðiem uzòçmumiem ar daudzâm filiâlçm pasaulç.

Ðîs zîmola programmatûras svarîgâs priekðrocîbas ir svarîgas ðâdâs uzòçmçjdarbîbas vadîðanas jomâs:- grâmatvedîbas un grâmatvedîbas pakalpojumi, \ t- ekonomikas un uzglabâðanas statusa pârvaldîba, \ t- privâtu un atklâtu dokumentu apriti, \ t- uzòçmuma iekðçjo procesu analîze, \ t- klientu attiecîbu ar galapatçrçtâju pârdoðana un pârvaldîba,- uzòçmuma cilvçkresursu vadîba.

Comarch xl programmu raksturo ïoti plaði dati un izmanto moduïu struktûru.Es ðo spçcîgo iespçju radît risinâjumu, kas pielâgots uzòçmuma îpaðajâm vajadzîbâm.Moduïu sçrija tiek apkopota jomâs, kas loìiski apvieno funkcijas, kas darbojas kopâ.Komoru sistçma tiek izvçlçta katras uzòçmuma vajadzîbâm. & Nbsp; Pasûtîjumam seko detalizçta visu procesu un uzòçmuma vajadzîbu analîze.Papildus standarta licences versijai, komarðam ir arî sistçma SaaS projektâ, t.i., programmatûra kâ pakalpojums. Tad viss pakalpojums darbojas kâ mâkoòdatoðanas daïa. Piekïuve ir iespçjama, izmantojot interneta savienojumu, izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu.Ðî izplatîðanas metode samazina produktu ievieðanas izmaksas gala patçrçtâjam. Viòð neuzskata, ka ir nepiecieðams ieguldît raþoðanas serveros un pieòemt darbâ speciâlistus pakalpojumu un programmatûras dzîvç.Tehnoloìiskiem uzòçmumiem programma nodroðina îpaðus moduïus. Tie ïauj noteikt raþoðanas procesus.Datu bâzç var izmantot izmantoto izejvielu tehniskos parametrus, kâ arî aizstâjçjus. Jaunâs tehnoloìiskâs versijas iegûs, lai pielâgotu biroja piedâvâjumu ârçjam klientam.Ðobrîd comarch xl programma darbojas vairâk nekâ 5000 birojos Polijâ. Lielâkâs daïas, ko atbalsta programmatûra, cita starpâ ir celtniecîba, íîmija, transports, elektronika un automatizâcija.Lielâkie lietotâji ir:- Tirgotâjs- VOX çku noliktavas