Garigas slimibas un vaditaja apliecibas

Garîgâs slimîbas arvien bieþâk sastopas ar poïiem. Saskaòâ ar statistiku, katrs ceturtais tautietis cînâs ar jaunâkâm vai lielâkâm grûtîbâm garîgajâ vidç. Kâpçc mums ir kauns lûgt palîdzîbu?

Garîgi traucçjumi var notikt ikvienam bez iemesla dzimuma, vecuma, izglîtîbas, sociâlâ statusa un dzîvesvietas dçï. Vispopulârâkâs psihiskâs jomas tçmas ir atkârtota trauksme, pçkðòi panikas lçkmes, dzîves beigu traucçjumi, kâ arî demence un depresijas formas. Ja jûs nejûtat prieku darît lietas, jûs mokat fobijas, jums ir problçmas ar atpûtu vai arî zaudçjat savas atmiòas, piesakieties speciâlista palîdzîbai. Ja jûsu apkârtnç esoðais viesis jûs tur citâdâ veidâ, kas jums rada baþas, mçìiniet iegût ðo seju, lai organizçtu psihiatra apmeklçjumu. Nenovçrtçjiet par zemu uztraucoðo uzvedîbu.

Kâpçc nevajadzçtu izvairîties no psihiatra apmeklçjuma? Viòð ir speciâlists, kuram cilvçka psihi nav noslçpumu. Psihiatrs ir ârsts, kurð jums netiks spriests par jûsu trûkumu un problçmu prizmu. Tâ ir loma, kuras kompetence palîdzçs jums atgriezties pie tradicionâlâs dzîves. Dzîvot bez bailçm, stresa, ðaubâm un kauns. Psihiatra apmeklçjumi nav kauna priekðnoteikums, tie ir paraugs ârkârtas cilvçkiem, kuriem ir lîdzîgas problçmas. Pateicoties âtrai psihiatriskajai aprûpei, ir vieglâk un drîz atgriezties pie labas, veselîgas dzîves.

Mûsu pieredzçjuðo psihiatru palîdzîba no Krakovas ir svarîga defektu un garîgo traucçjumu gadîjumâ. Pateicoties mûsu speciâlistu saistîbâm, atbalsts tiek sniegts ne tikai cietuðajam, bet arî viòas mîïâkajam.