Garigas slimibas un darbs

Ârstçjot psihiskos simptomus gadîjumu grupâs, nepietiek ar atbilstoðu farmakoloìisko metoþu ievadîðanu. Speciâlists, kuram mçs palîdzam, lai panâktu mums ideâlu garîgo îpaðumu, ir psihoterapeits. Daþreiz jums ir nepiecieðama terapija, kas nav saistîta ar lîdzekïiem, un tam, lai atgrieztos pie attiecîgajâm sociâlajâm normâm un pakalpojumiem, lai saòemtu garîgâs iezîmes, kas varçtu bût raduðâs daudzu gadu garumâ vai vairâkus mçneðus ilgas slimîbas laikâ, un papildus novçrðot iemeslus, ir nepiecieðama papildu palîdzîba pacientam. slimîba radâs.

Profesija, kas ir lîdzîga psihologam un psihiatramPsihoterapeits ir profesija, kas ir lîdzîga psihologam un psihiatram. Tomçr psihologs galvenokârt koncentrçjas uz pçtîjumiem un garîgo pârmaiòu jurisprudenci. Psihiatrs ir medicînas speciâlists, ko izmanto iespçja ieviest nepiecieðamâs zâles, kas dziedç slimîbas un, ja nepiecieðams, piespiedu hospitalizâciju. Psihoterapeita loma principâ samazinâs tikai, lai dzirdçtu pacientu. Tad palîdziet viòam atrast ceïojumus, lai risinâtu dzîves nodaïas. Psihoterapijai nav jâbût praktiskai tikai psihologiem. Viòu var apmierinât medicînas speciâlisti vai medmâsas. Viens no iemesliem ir îpaðas apmâcîbas îstenoðana, kuras mçríis ir mâcîties atpazît garîgo traucçjumu bûtîbu un sâkotnçjâs domas un, kad tâ ir vispiemçrotâkâ.

Psihoterapijas lomaJâatzîmç, ka psihoterapijas persona nepalîdz cilvçkiem, kuri ir gatavi sasniegt paðapmierinâtîbu. Diemþçl uzòçmçjdarbîbas laikâ ir arî pçdçjais padoms, bet pçc nogalinâðanas un nogalinâðanas veida, kas seko nepârtrauktâm sacîkstçm pçc panâkumiem, beidzas norâde. Tâpçc psihosociâlie lîdzekïi virzâs. Psihoterapeita grâmatu izmanto tikai psihiatri, kuri bieþi vien tiek saukti pie terapijas pçc konsultâcijâm ar psihologu vai psihiatru, ja ârsts konstatç, ka ir nepiecieðams apmierinât lielu vai pat apmierinoðu ârstçðanas efektu.