Gaisa piesaroojums eiropa

Katru dienu, arî telpâ, piemçram, darba veikalâ, mûs ieskauj bagâti ârçjie elementi, kas ir Polijas pastâvçðanas un labklâjîbas prestiþa. Papildus elementârajiem apstâkïiem, piemçram, atraðanâs vieta, temperatûra, vietas mitrums un viss, mums jâizveido abas bagâtîgâs gâzes. Gaisa, ko mçs elpojam, nepastâv 100% tîrâ, bet, protams, piesâròotâ. Pirms putekïu putekïu veidoðanas mums ir iespçja apdroðinât sevi, valkâjot spçles ar filtriem, lai gan gaisâ ir arî citi piemaisîjumi, kurus bieþi ir grûti atrast. Pirmkârt, tiem ir toksiskas gâzes. Parasti jûs varat tos atklât, bet pateicoties tâdâm maðînâm kâ toksisks gâzes sensors, kas uzrâda kaitîgas daïiòas no gaisa un runâ par to klâtbûtni, tâdçjâdi pastâstot par bîstamîbu. Diemþçl paðreizçjais drauds ir daudz nâvçjoðs, jo daþas vielas, piemçram, oglekïa monoksîds ir bez smarþas, un to regulâra uzturçðanâs sfçrâ rada nopietnus veselîbas bojâjumus vai nâvi. Papildus CO, mçs sagaidâm arî citus detektora nosakâmus fosilus, lai pierâdîtu ûdeòraþa sulfîdu, kas ilgstoðâ koncentrâcijâ ir diskrçts un samazinâs lîdz âtrai paralîzei. Nâkamâ indîgâ gâze ir oglekïa dioksîds, kas ir tikpat bîstams kâ vecais un amonjaka - gâze, kas notiek tieði sfçrâ, galu galâ lielâkâ koncentrâcijâ, apdraudot iedzîvotâjus. Toksisko elementu sensori var noteikt arî ozonu un sçra dioksîdu, ko alkohols ir stupideris nekâ laika apstâkïi, un rada noslieci uz lielu virsmas piepildîðanu pie zemes - no ðî faktora, jautâjumâ par to, kâ mçs esam pakïauti ðiem elementiem, sensori jânovieto labâ vietâ viòð varçja sajust draudus un pastâstît mums par viòu. Citas toksiskas gâzes, ko detektors var mûs brîdinât, ir kodîgs hlors, kâ arî ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds un viegli ðíîst ûdenî, bîstamâ ûdeòraþa hlorîdâ. Kâ tas ir iespçjams, ir vçrts uzstâdît toksisku gâzes sensoru.