Foto vczis

Ârstu, kâ arî atseviðíu sievieðu pieaugoðâ izpratne par vçþa un citu reproduktîvâs sistçmas slimîbu agrînu atklâðanu ir palielinâjusi daþâdu ginekoloìisko izmeklçjumu veidu popularitâti. Viens no svarîgâkajiem ðî modeïa jautâjumiem, kura prioritâte ir izslçgt vai apstiprinât defektus, ir kolposkopija.

Paðreizçjo pârbaudi veic kolposkopi. Tie ir optiskie trauki, kas ir lieliski piemçroti pirmsvçþa stâvokïa, HPV noteikðanas vai dzimumorgânu infekciju agrînai diagnostikai. Sakarâ ar to, ka kolposkopi var novçrot novçroto platîbu 10 lîdz 40 reizes, tie ir ïoti precîzi - daudz spçcîgâki nekâ citi instrumenti ginekoloìiskajos izmeklçjumos. Novçrotâ zona uz monitora tiek pârvçrsta skaidrâ izðíirtspçjâ, lai ârsts varçtu apskatît attçlu pârbaudes laikâ. Veiksmîgi konstatçjot traucçjoðâs izmaiòas, ârsts var izmantot kolposkopu, lai uzòemtu griezumu un uzticçtu precîzâkiem laboratorijas testiem. Kas ir ârkârtîgi svarîgi, jo, neraugoties uz medicînâ izmantoto tehnoloìiju milzîgo attîstîbu, pârâk vçlu atklâts vçzis joprojâm dod mazâk izârstçðanas iespçju. Vçl viena ðîs rîka izmantoðanas priekðrocîba ir fakts, ka tâ var ierakstît novçroto attçlu, apzinoties fotoattçlus vai video produktus. Tas dod padziïinâtu izpçtes zonas novçroðanu tikai pçc viena pçtîjuma un ierakstîtâ materiâla nodoðanas pacientam. Daudzas sievietes baidâs no regulârâm pârbaudçm. Visbieþâk to rada bailes no slimîbas atklâðanas un iespçjamâs sâpes, kas paliks pârbaudes laikâ. Lielâkas zinâðanas par moderno metoþu lietoðanu medicînâ vai tajâ paðâ pçtîjumâ ar kolposkopiem vai citiem instrumentiem, kas spçlçja ginekoloìijas meklçjumos, varçtu palîdzçt, bet vienâ solî pârvarçt ar ðo jautâjumu saistîto stresu, kas palîdzçja izvairîties no daudzâm nepatîkamâm sekâm.