Fiziska persona vai uzocmums

Ikvienam nodokïu maksâtâjam, kas pârdod preces finanðu personâm, ir pienâkums reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Izveidojiet to, kas ïauj piemçrot atbilstoðus norçíinus ar nodokïu birojiem. Tâtad tas attiecas uz likumu, un arî likums ir neatkarîgs.

https://cte-slim.eu/lv/Chocolate Slim - Jûsu garðîgs veids slimam skaitlim!

Kâ ar nepareizu kases aparâtu?

Ðâdâs situâcijâs nodroðiniet tâ saukto rezerves naudu. Tâ prezentçðana nav juridiska prasîba, tâpçc katram menedþerim ir interesanti laikus domât par ðâdu atbrîvoðanu. Tas lieliski darbojas citu veidu avârijas situâcijâs, kas vçlas labot atbilstoðu aprîkojumu. Manuprât, PVN likums skaidri nosaka, ka, sekmîgi neizdodot iespçju izveidot tirdzniecîbas reìistru, izmantojot rezerves kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezervju fonds var aizsargât pret nevajadzîgiem un neparedzçtiem raþoðanas pârtraukumiem. Jâatzîmç, ka gatavîba izmantot rezerves kases aparâtu jâziòo nodokïu iestâdei, apliecinot mçbeïu sadalîjumu un izmantojot informâciju par rezerves ierîci.

Diemþçl, kad ir noticis daudz, kases aparâta trûkums, ieskaitot rezerves summu, ir saistîts ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Tas ir ilgs laiks, jo pârdoðanas pabeigðanu nevar pabeigt, un ðâdas darbîbas ir nelikumîgas un var ietekmçt arî lielu finansiâlo slogu. Neaizmirstot situâciju, kad tips pieprasîs kvîti.

Bûtu viegli paziòot par remontçtâja remonta un pasta nodokïu maksâtâju, kâ arî nodokïu iestâþu neveiksmi par klusumu satiksmes ierakstu darbîbâ ierîces remonta laikâ un klientiem par klusumu pârdoðanas laikâ.

Tikai tieðsaistes pârdoðanas panâkumu gadîjumâ uzòçmçjam nav jâpârtrauc savs darbs, bet tam ir jâatbilst vairâkiem nosacîjumiem - turçtajiem ierakstiem skaidri jânorâda, kâdas preces maksâjums tika pieòemts; maksâjums jâveic tieðsaistç vai pa pastu. Ðajâ formâ pârdevçjam - nodokïu maksâtâjam - bûs tiesîbas uz pçdçjo, lai ievietotu PVN rçíinu.