Fiskalie fiskalie printeri

PostureFixerPro

POS sistçma (pârdoðanas punkts ir îsu ierîèu ar îpaðu programmatûru, kas izraisa savu degvielas uzpildes staciju, piemçram, kases aparâtu, kombinâcija. Ðî metode uzrauga un sniedz svarîgâko informâciju, piemçram, maksâðanas metodi, cilvçka vârdu, NIP numuru, veikto darîjumu atraðanâs vietu un produkta nosaukumu kopâ ar cenu un PVN.

POS darîjumi tiek reìistrçti, izmantojot cita veida ierîces. Tie cita starpâ nodroðina to fiskâlie printeri, svîtrkodu skeneri, POS printeri (pirmskonti un magnçtisko karðu lasîtâji. Ðîs pozîcijas paðlaik ir praktiski izmantojamas rûpnîcâs, kas reìistrç preèu vai pakalpojumu pârdoðanu masu sistçmâ. Jautâjumu par paðreizçjo apvienoðanu regulç Finanðu ministra rîkojumi un labie likumi.Speciâlisti ðajâ jomâ sagatavo individuâlo iekârtu vajadzîbâm pielâgotas POS sistçmas. Pirms ðîs lietas notiek telefona zvans, tas ir, dzîvot, kura laikâ tiek prezentçtas gan organisma, gan tâs darbîbas cerîbas. Parasti tas tiek darîts pirms ieguldîjuma izveides. To jau nosaka kabeïu atraðanâs vieta un izrakstîðanâs punktu atraðanâs vieta.POS sistçmas var piegâdât otrajâ çdinâðanas un tirdzniecîbas telpu tipâ, piemçram, restorânos, veikalos, bâros, klubos, klientu apkalpoðanas punktos (pasta nodaïâs, birojos utt.Pareiza ðîs sistçmas ievieðana uzòçmumâ vai uzòçmumâ ievçrojami uzlabo informâcijas plûsmu starp klientu un personâlu un îpaðnieku. Ar. Procentuâli veiktie eksperimenti palielina efektîvu informâcijas pârraides rezultâtus lîdz pat 60%, un klientu apkalpoðanas âtrums palielinâs par aptuveni 25%, tâpçc darîjumi tiek veikti âtrâk.Taktilâs POS sistçmas ievieðana uzòçmumâ padara darbu vieglâku un svarîgâku. Jûs varat vairâk kontrolçt tâs efektivitâti un rentabilitâti.