Fiskalais pasta tikls

Ðie PVN likuma jaunumi, kas sâkâs 2015. gada janvârî, ieviesa nepiecieðamîbu veikt norçíinus ar kases aparâtu starp jaunajâm uzòçmçju grupâm. Un, lai gan daþi uzòçmçji joprojâm atkâpjas no pienâkuma izsniegt kvîtis, zîmoliem, kas pârdod mûsu pakalpojumus klientiem, ir pienâkums nokârtot savu darbu, izmantojot kases aparâtus.

Kam jâzina, kâ maksât kases aparâtu?Lîdzekïi ir nepiecieðami uzòçmumos, kas sûta savu darbu fiziskâm sievietçm (B2C. Un uzòçmumiem, kuru gada apgrozîjums nepârsniedz PLN 20 tûkst. Neto, nav pienâkuma izdot nodokïu ieòçmumus. Ar izmaiòâm, ja uzòçmçjs nodokïu gadâ sâk lomu, tad pienâkums saòemt kases aparâtu rodas tad, kad apgrozîjums pârsniedz PLN 20 000. Turpmâkajâ attîstîbâ ir katalogu, kurâ uzskaitîtas darbîbas, uz kurâm neattiecas nepiecieðamîba izsniegt kases aparâtu izsniegtos èekus.

Atbrîvojums un mçríi kopâ ar kases aparâtu turçðanu.Pirms uzòçmçjs sâk izmantot kases aparâtu, viòam par to jâziòo savai nodokïu iestâdei kopâ ar adresi, kurâ tiks izmantots kases aparâts. Lîdz ar ðiem dokumentiem jums ir jâiesniedz kases aparâta iegâdes oriìinâls un sertifikâts, kas apliecina, ka nopirktais kases aparâts atbilst PVN likumâ noteiktajâm tehnoloìiskajâm un vienkârðajâm prasîbâm. Formâlâs prasîbas, kas bûtu jâveic pirms kases aparâta lietoðanas uzsâkðanas, ir atkarîgas no atvieglojumiem, ko var iegâdâties kases aparâta iegâdei. Atbrîvojums kopâ ar kases aparâta iegâdi ir lîdz pat 90% no kases iegâdes izmaksâm, kaut arî ne vairâk kâ 700 PLN. Kasierim ir jâdomâ arî par pienâcîgu apkalpoðanu pilnvarotajos punktos, bet kases apkalpoðana nedrîkst ilgt mazâk par 25 mçneðiem. Ðîs pakâpes paplaðinâðana var izraisît nepiecieðamîbu atmaksât atlaidi kases aparâta iegâdei.

Òemot naudas ir arî vajadzîba pçc sâkotnçjâs emisijas kvîðu klientiem un tur apliecinoðo dokumentu kopijas par diviem gadiem gaida beigâs nodokïu gadâ, kurâ dati bija. Lietotâjam ir arî drukât naudu periodiskus pârskatus - dienas, nedçïas un mçneða - raþo kases.