Fiskalais kosmetologs

Katru gadu Eiropas teritorijâ notiek vismaz divi tûkstoði uzliesmojoðu vielu, putekïu un gâzu sprâdzienu, kas izraisa maðînu iznîcinâðanu, mçbeïu un çku bojâjumus, un reti un cilvçka dzîvîbas zaudçðanai. Sprâdziens var izraisît sprâdzienbîstamu vidi, kas rodas situâcijâ, kad tiek uzrakstîts, izgatavots un uzglabâts skâbekïa klâtbûtnç gaisa maisîjums, uzliesmojoðas gâzes, tvaiks vai smalkas. Vislielâkais sprâdzienbîstamas vides risks vienmçr ir íîmiskajos punktos, cisternâs, rafinçðanas rûpnîcâs, elektrostacijâs, krâsu veikalos, ûdens attîrîðanas stacijâs un jûras ostâs arî lidostâs.ATEX direktîva tika izveidota kâ brîvprâtîgs noteikums iekârtâm, kas tiek piedâvâtas Eiropas grupâ un tiek izmantotas grupâ, kas ir jutîga pret sprâdzienbîstamîbu. No ATEX direktîvas spçkâ stâðanâs dienas katram ierîces modelim jâbût ATEX sertificçtam un tam jâbût atbilstoðam simbolam. ATEX direktîvâ 94/9 / EC noteikts, ka raþotâji piegâdâ elektroiekârtas potenciâli sprâdzienbîstamas vides saglabâðanai ar tikai atbilstoðu sertifikâtu. No otras puses, darbiniekiem ir ATEX direktîva 99/92 / EK, kas nosaka prasîbas darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas uzlaboðanai centrâ, kas pakïauts sprâdzienam. Pati ATEX 94/9 / EC direktîva ir pieðíirta ierîcçm, kas ir viòu paðu aizdegðanâs avots, jo to panâkumi ir elektriskâs izlâdes iespçja, pastâvîgas elektrîbas raðanâs un skaistâkas temperatûras. Lai gan ATEX direktîva ir precîzs regulçjums, starp priekðrocîbâm, kas rodas, risinot ðo preci, var saukt:

garantçjot darba vietas droðîbu viesiem raþoðanas namos, \ tierobeþojot ekonomiskos zaudçjumus, kas raduðies, iespçjams, mâksliniekiem, \ tnodroðinât nepiecieðamo instrumentu kvalitâti tirdzniecîbai Eiropas Savienîbas valstî, \ tveselîbas un droðîbas pakalpojumu koordinçðana pieauguðajiem.