Fiskala kase

Kases aparâtu klienti, kas îpaði reaìç uz ðo instrumentu îpaðniekiem, uzòemas daudzas saistîbas saskaòâ ar likumu. Fiskâlie kases aparâti ir cita veida aprîkojums, kas saistîts ar nepârtrauktu saimniecisko darbîbu, kuras izmantoðanu stingri reglamentç daþâdi likumi un likumi. Neviena no uzòçmumâ izmantotajâm ierîcçm, piemçram, datoriem, telefoniem vai pat specializçtâm raþoðanas iekârtâm, nav tikusi nostiprinâta ar tâdiem mçríiem kâ kases aparâti.

Tûlît pçc kases aparâta iegâdes, jums jâpabeidz reìistrâcija nodokïu nosaukumâ. Birojs saòems unikâlu numuru izrakstam. Pamatlîdzekli ir obligâti jâievada punktâ no katra izmantotâ kases aparâta, katrs no tiem saòems citu unikâlu numuru. Nâkamâ lieta ir veikt kases aparâta nodokïu uzlikðanu, ko var veikt tikai pilnvarots dienests. Krakova ir ne tikai naudas punkts, bet arî pilnvarots serviss. Ir vçrts parakstît lîgumu par visu nodokïu kases aparâtu apkalpoðanu korporâcijâ ar vienu pakalpojumu, kas ir tâlu no fiskâlâs ierîces iegâdes. Nodokïa nosaukumâ jums ir jâsniedz pakalpojumu dati, kas ir obligâti skaidrâ uzòçmumâ. Jâatzîmç arî nodokïu birojs par kases servisa maiòu. Sadalîjuma gadîjumâ tikai vienîgais izvçlçtais pakalpojums ir piemçrots kases aparâtam, un ðis viens pakalpojums var strâdât ar jaunumiem ierîces prâtâ. Reìistrçjot pârdoðanu kasç vai tâdus paðus efektus vai pakalpojumus, ieteicams drukât periodiskus fiskâlos pârskatus. Tie vienmçr ir ikdienas, ikmçneða un gada pârskati, bet retâk - reizi ceturksnî. Pârskatu nepietiekamîba var radît naudas sodu kases aparâta îpaðniekam. Kases aparâtu izmantoðanas laikâ jâatceras par to regulâru pârskatîðanu, kas jâveic konkrçtam izvçlçtajam pakalpojumam. Tâpçc tas ir ârkârtîgi svarîgi, jo sods par kases aparâta nepârskatîðanu neapðaubâmi var bût bîstams uzòçmumam. Visi dokumenti, kas saistîti ar kases aparâtu, paðreizçjâ izrakstîðanâs mâkslâ, periodiski fiskâlie pârskati jâsaglabâ kopâ ar uzòçmuma specifikâcijâm. Birojs var pârbaudît visus dokumentus arî vienu gadu pçc kases aparâta izmantoðanas beigâm vai pat pçc darbîbas slçgðanas. Noslçdzot uzòçmumu, ir jâdomâ par ðo pienâkumu, lai vçlçtos îpaðniekam - izlasît fiskâlo atmiòu, kas, iespçjams, pastâv tikai pakalpojuma sagatavoðanâ.