Es direktivas gazes krasnis

ATEX direktîva mûsu tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Tas ir piemçrots izstrâdâjumiem, kas paredzçti darbam virsmâs, kuras ir pakïautas eksplozijas riskam. Attiecîgajiem produktiem ir jâievçro stingras prasîbas ne tikai droðîbai, bet arî veselîbas aprûpei. ATEX direktîva ietver atbilstîbas novçrtçðanas procedûras.

Attiecîgâ normatîvâ akta noteikumu princips, nodroðinâjuma lîmenis, kâ arî saistîts ar paðreizçjâm vçrtçðanas procedûrâm lielâ mçrâ ir atkarîgi no draudiem videi, kurâ attiecîgais çdiens spçlçs.ATEX direktîva nosaka stingras prasîbas, kas raþojumam jâatbilst, lai tâs varçtu izmantot sprâdzienbîstamâs zonâs. Tomçr kâdas zonas jûs domâjat? Pirmkârt, mçs runâjam par akmeòogïu raktuvçm, kurâs ir ârkârtîgi liels metâna vai ogïu putekïu sprâdziena risks.

PsoriMilkPsoriMilk - Labâkâ psoriâzes âdas kopðana!

ATEX direktîva detalizçti sadala ierîces uz virves. Ir divi no tiem. Galvenajâ klasç ir ierîces, kas raktuvçs ir pazîstamas zemç arî uz virsmâm, kurâs var bût metâna eksplozijas risks. Otrâ grupa attiecas tikai uz ierîcçm, kas tiek apkalpotas daþâdâs vietâs, bet kurâm var bût sprâdzienbîstamas vides risks.

Ðî direktîva nosaka pamatprasîbas visâm ierîcçm, kas tiek izmantotas vietâs, kuras apdraud metâna / ogïu putekïu sprâdziens. Tomçr saskaòotajos lîgumos ir viegli atrast svarîgâkas prasîbas.

Jâatceras, ka çdieni, kas lîdzîgi tiem, kas publicçti potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs, jânorâda ar CE zîmi. Paziòotâs institûcijas identifikâcijas numurs jâatgrieþ aiz zîmes, kam jâbût lielam, redzamam, neiznîcinâmam un viegli.

Paziòotâja iestâde pârbauda visu aizsardzîbas sistçmu vai vienu aprîkojumu ar plânu, lai nodroðinâtu atbilstîbu piemçrojamajiem modeïiem un direktîvas prasîbâm. Jâatceras arî, ka no 2016. gada 20. aprîïa paðreizçjâ direktîva tiks aizstâta ar jauno informâciju ATEX 2014/34 / ES.