Dzivnieku veselibas profilakse

ATEX ir Eiropas Savienîbas juridisks dokuments, kas regulç droðîbas un veselîbas aizsardzîbas prasîbas, kuras visiem produktiem ir jâveic to atraðanâs vietâ sprâdzienbîstamâs zonâs. Jaunâkâ informâcija pçc darbu, kas jau ir ATEX 2014/34 / ES standarti, apvienoðanas sâksies 2016. gada 20. aprîlî. Visiem izstrâdâjumiem bûs jâbût ðâdiem maríçjumiem:

1. CE zîme, 2. sertifikâta izsniegðanas vienîbas identifikâcijas numurs, 3. sprâdzienbîstamîbas simbols, 4. sprâdzienbîstamîbas grupa, 5. iekârtu kategorija, 6. sprâdzienbîstamîbas tips, 7. sprâdziena apakðgrupa, 8. temperatûras klase.Katrs çdiens ir jâplâno tâ, lai tas neradîtu draudus lietâm. Sertifikâta izsniegðana, ko veic pilnvarotas iestâdes (piemçram, UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Atestâcijas un sertificçðanas pçtîjumu centrs SIA Gliwice, veic pârçjâs procedûras: 1. EK tipa pârbaude - plânâ, lai nodroðinâtu, ka ierîce atbilst noteiktâm prasîbâm direktîva, 2. raþoðanas kvalitâtes nodroðinâðana - kvalitâtes nodroðinâðanas sistçmas apstiprinâðanas procedûra, produktu maríçjuma iespieðana ar CE zîmi un atbilstîbas deklarâcijas izsniegðana, 3. produkta verifikâcija - katras izstrâdâjuma pieredzes un kontroles procedûra, kas izstrâdâta piekriðanas noteikðanas plânâ, 4. produkta kvalitâtes nodroðinâðana - procedûras kvalitâte izmantotâ kvalitâtes nodroðinâðanas sistçma, tostarp galîgâ pârbaude un produktu pieredze, 5. vienoðanâs ar klientu - procedûra, kâ raþotâjs veic katras izgatavotâs kopijas atbilstoðus testus, lai nodroðinâtu tâ sinhronizâciju ar darbinieku, kas aprakstîts EK tipa pârbaudes sertifikâtâ un principâ definçtajâs prasîbâs; raþoðanas ontrols - iekârtu tehniskâs dokumentâcijas sagatavoðanas procedûra, dokumenti jâuzglabâ 10 gadus no pçdçjâs kopijas izgatavoðanas, 7. tehniskâs dokumentâcijas nodoðana paziòotajam uzòçmumam glabâtavâ, dokumentâcijai jâbût vispârîgam aprakstam, dizainam, rasçjumiem, diagrammâm, aprakstiem, standartu sarakstam, testu un aprçíinu rezultâti, atbilstîbas deklarâcija, 8. vienîbas raþoðanas pârbaude.