Dzimumakts 15 gadu vecuma

Atspoguïojot mûsu garîgo izskatu arî par datiem un apkârtni sociâlajâs attiecîbâs, nepietiek tikai ar piemçrota psiholoìiskâ testa pabeigðanu, kas atrodas internetâ, vai ziòot ârstam. Sâkumâ ir jâsaprot, ko cilvçks ir un kas ir peïòa vietçjai pieredzei un paðcieòai, un personîba tiek iezîmçta citâdi, atkarîbâ no dzîves jomas, kurâ raksturîgâs pazîmes tiek aktivizçtas. Jâ un atðíirîbas bûs psihodinamiskâs skolas, uzvedîbas vai kognitîvâs psiholoìijas nosaukumâ. Bûtîbâ tomçr var izðíirt èetras raksturîgâs iezîmes, kas definç pareizo personîbas definîciju. Pastâv:

Augïi un specifisks adaptâcijas stils - persona tiek vçrtçta kâ efektîva psihofiziska organizâcija, kas izlemj vienîgo veidu, kâ pielâgot uzòçmumu videi.Cilvçka individualizâcija - tas pierâda, ka cilvçks ir visas vçrtîbas un manieres, kas ir saistoðas cilvçkam, emocionâlas attieksmes, kas atðíirt konkrçto personu no visas grupas, kurâ viòð atrodas.Novçroðanas iespçja - tas ir, indivîda aktivitâtes summa, kâdi ir iespçjamie novçrojumi un lai noteiktu indivîda paradumus.Iekðçjie procesi un organizâcijas - personîba ðajâ sakarâ ir cilvçka satura psiholoìiskâ organizâcija kâdâ attîstîbas stadijâ. Tâ raksturs cita starpâ ietver indivîda dzîves laikâ radîto veidu, intelektu, temperamentu vai pat attieksmi.

Protams, daba nav kaut kas, ko mçs piedzimst. Iespçjams, ka to veic daudzi paða darbîbas faktori, piemçram, izzinâðana bçrnîbâ, nervu sistçmas veids, izglîtîba un attieksme, kas ap mums ir liela, kultûras faktori vai pat lçmumi, kas pieòemti pubertâtes laikâ. & Nbsp; lîdzîbas ar klases vadîtâjiem, bûs neatgûstamas, raksturîga vienîba. Kâ redzat, ne visi ieradumi un morâles cenas, kas atðíiras no tiem, kas pieder grupai, ir tâdi, ka mums ir daþi personîbas traucçjumi. Tie nozîmç tikai mûsu galvu, un viòiem ir îpaðs un liels.