Drodiba eiropas savieniba aleksandrowicz pdf

Ir arî Eiropas, kâ arî mûsu tiesiskais regulçjums kâ cilvçku aizsardzîba vietâs, kuras apdraud sprâdziens. Viens no attiecîgajiem Eiropas dokumentiem ir 1999. gada 16. decembra informâcija Nr. 99/92 / EK par minimâlajâm prasîbâm, lai izbeigtu veselîbas uzlaboðanu un veselîbas aprûpi darba òçmçjiem, kas potenciâli pakïauti sprâdzienbîstamas vides riskam.

Ðis dokuments izvirza prasîbas galvenokârt darba devçjam. Pirmkârt, darba devçjam ir jâgarantç savu viesu droðîba, veicot vienkârðu grâmatu. Turklât tâ mçríis ir novçrst sprâdzienbîstamu koncentrâciju darba telpâ. Tajâ paðâ laikâ tas novçrð aizdegðanâs avotus, kas kâdâ veidâ var izraisît sprâdzienu. Turklât ðî direktîva paredz samazinât ïoti bîstamas sprâdziena sekas. Arî Polijas Republikâ ir normatîvie akti, kas tiek pieòemti iepriekð minçtajâ jomâ. Galvenokârt tas attiecas uz 2003. gada 29. maija likumu par minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz cilvçku darbinieku uzticîbu un higiçnu attiecîbâ uz darba nozîmçm, uz kurâm var nâkt klajâ sprâdzienbîstama atmosfçra (2003. gada likumu Vçstnesis Nr. 1007, 1004. punkts arî attiecîbâ uz 2010. gada 8. jûlija rîkojumu attiecîbâ uz minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz darba droðîbu un veselîbas aizsardzîbu, kas saistîtas ar sprâdzienbîstamas atmosfçras radîðanas iespçjâm darba vietâ (2010. gada likumu Vçstnesis, Nr. 138, 93. postenis, kas sâkas ar iepriekð minçto direktîvu.Sprâdzienbîstamîba ir sprâdziendroða, kas tiek radîta, lai palîdzçtu ne tikai iekârtâm un produktiem, bet arî darbinieku aizsardzîbai. Tâpçc darba devçjiem ir îpaði svarîgi noteikt potenciâli sprâdzienbîstamas zonas. Turklât tas attiecas arî uz jau sprâdzienbîstamîbas sistçmu pârbaudi, kurâm ir îpaði svarîga persona sprâdziendroðu izmçru ziòâ. Tajâ paðâ laikâ bûtu jâizveido tâdas formas kâ sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums un sprâdzienbîstamîbas dokuments. Ðo dokumentu izveide izriet no Iekðlietu ministra un Padomes 2010. gada 7. jûnija tiesîbâm (2010. gada likumu publikâcija Nr. 109, 719. punkts, pamatojoties uz piemçrojamiem tiesîbu aktiem un tehnisko dokumentâciju un ekonomikas ministra noteikumiem. (2010. gada 8. jûlija Vçstnesis, Nr. 138, 93. punkts.