Droda izslcgdana

Daudzi cilvçki sev jautâ: kâda ir lçta droðîba un kâda tâ ir? Atbildi var atrast nâkamajâ rakstâ.

Vârsta alternatîvaDroðîbas plâksnes apzîmç kâ droðîbas galviòas. Attiecas uz patçriòu, lai aizsargâtu daþâdas sistçmas un procesu rîkus no pârmçrîga spiediena pieauguma vai samazinâjuma. Tie ir noderîgi par zemâm cenâm, noteikti vienkârðâk nekâ vârsti, tâpçc tie ir unikâla alternatîva tiem. Enerìijas sistçmâs droðîbas vârstus un droðîbas plâksnes var kombinçt, lai nodroðinâtu dubultu aizsardzîbu.Ïoti bieþi kâ droðîbas lîdzeklis droðîbas plâksne tiek novietota tieði zem droðîbas vârsta. Pateicoties tam, svarîgais vârsts tiek glabâts pret atmosfçras apstâkïu kaitîgo ietekmi un pret jauna veida netîrumiem. Tas neizmanto UDT testu nepiecieðamîbu, lai kontaktçtos ar flîzçm. Vârstiem katru gadu jâveic ðâda veida tests.

Daþâdi veidiCitos droðîbas disku veidos var tikt piedâvâtas jaunas ierîces. Visbieþâk tiek izmantotas visvienkârðâkâs plâksnes ar iegriezumiem, kas ierîcçs vai maðînâs pârmçrîgi augstâ spiedienâ ieplûst. Plâksnes var izmantot ierîcçs, kas darbojas daudz spiediena. Tie var bût, piemçram, slçgvârstu vârsti, noplûdes sistçmas, pneimatiskâs sistçmas, hidrauliskâs sistçmas utt.

iesniegumsPârraujoðie diski tiek izmantoti pârtikas, farmâcijas, automobiïu, un tâdâs vietâs, kur pastâv reâls neveiksmes risks, ko izraisa nekontrolçta un papildu spiediena palielinâðanâs ierîcçs, sistçmâs vai iekârtâs.