Depresijas efektu arstcdanai

Depresija ir slimîba, kas dod mums svarîgâko paðnâvîbas daïu. Viòam pasaulç nav citu slimîbu, jo panâkumi, ko cilvçki tik bieþi uzòemas - pat galîgi saslimuðie cilvçki ðo rîcîbu neuzòemas tik bieþi, cik sievietes, kas izjût depresijas pavadîðanas sâpes un eksistenciâlo tukðumu.

Cilvçki, kuriem ir depresija, cieð ne tikai garîgi (samazinâta paðapziòa, pârspîlçta trauksmes pakâpe, enerìijas trûkums, bet arî somatiski: miega trûkums, apetîtes trûkums, nogurums, mazs spçks fiziskâm sâpçm. Depresija izraisa, ka hormoni, kas nonâk organismâ, maìiski mainâs nevçlamâ veidâ. Un depresijas sievietes daþreiz kïûst ïoti grûtnieces, vai arî bieþi vien no tiem izkrît mati. Viòi jums neatgâdina par miega trûkumu un pastâvîgu apmierinâtîbas trûkumu. Ja jums ir tâdi cilvçki ap jums, jums jâiesaka viòiem doties pie ârsta. Piemçram, ðâds profesionâlis ir Krakovas psihiatrs, kurð nosaka atbilstoðus antidepresantus. Var redzçt arî psihologu, kurð nosaka atbilstoðu psihoterapiju personai ar depresiju. Daþreiz cilvçki, kas novçro klîniskâs depresijas simptomus blakus, nonâk neirologâ, lai gan skaistâkâ metode nav.Cilvçki, kas ir nomâkti, nedrîkst atkârtoties, ka tie ir sliktâki un vienmçr pieturâs viens pret otru. Tas tikai pasliktina tâdas personas stâvokli, kura ir nomâkta. Katrai depresijai pakïautai meitenei ir pârmetums par to, ka viòð nav spiests veikt individuâlus uzdevumus. Depresijas galvai ir pârmetums, kas nav zinâms. Tâpçc, sakot viòai, ka viòas skatuve nav tik lîdzîga, un ka ir „nâkoðs”, tas radîs mums tâdu galvu lielâkam impotencei. Tâ vietâ, tas ir forðs, lai jûs zinât, ka mçs ticam dziedinâðanai. Tajâ paðâ laikâ jums ir jârîkojas vai jâpiedâvâ jaunâkie problçmas risinâjuma veidi. Depresija ir jâizmanto kâ veselîbas problçma, tâpat kâ pneimonija - viena lieta nepazûd, jums jâdodas uz palîdzîbu.& Nbsp;