Darbinieku apmaciba ka strukturali izdevumi

Termins „dress code” ir izteikts veidâ, kâdâ stilizâcija bûtu jâsagatavo konkrçtai sanâksmei vai konkrçtam darba raksturam. Kad runa ir par sanâksmçm, lieta izskatâs diezgan vienkârða. Daudz organizçtu ielûgumu vienmçr ir jâinformç, kâds no tçrpiem ir sagaidîts no viesiem, labâ gaumç un cieòâ pret jums ir jâpielâgo pareizajam ìçrbðanâs kodeksam, ja uzaicinâjums, ko esam atzîmçjuði, piemçram, kleita kods melnâ krâsâ, tas tiks apstrâdâts slikti, ja mûsu apìçrbu dominçjoðâ daïa bûs citâ krâsâ, nevis melnâ krâsâ. Ja, lai gan uzaicinâjums nav norâdîts, kurâ uzòçmçja vçlas, lai tas bûtu sagatavots, vienmçr ir daudz sagatavot gludu un çrtu apìçrbu.

Nç, tas ir, ja ir nepiecieðams iztulkot interpretâcijas kodu. Kopumâ personai ar vienlaicîgu vai secîgu tulkoðanu biroja praksç jâlieto vispârpieòemtas vçrtîbas. Viòa pieprasa, lai ne tikai mûsu stâvoklis un bûtnes veids, bet arî tçrpam bûtu jâpierâda cieòa. Vîrieðu apìçrbu jautâjumos vajadzîba ir diezgan vienkârða. Mutiskâs tulkoðanas kods ir tâds pats tçrps, vçlams tumði, tumði apavi un krekls, vçlams balts, bet tas ir arî zilâ un gaiði rozâ krâsâ, obligâti ar garâm piedurknçm. Pçdçjâ atbilstîba. Cilvçku garderobes jautâjums ir mazliet delikâts, tikai no sievietes pretçjâs puses jebkurâ ziòâ, ko viòi var atïauties. Ir nepiecieðams un galvenokârt ir jârûpçjas par to, ka poïu apìçrbs nedrîkst bût provokatîvs. Tâpçc cilvçkiem, kas strâdâ kâ tulkotâji, drçbju skapis jâaprîko ar citiem elementiem:

https://vari-cb.eu/lv/

Svârki - vçlams tumði zilâ vai melnâ krâsâ, noteikti vâjas krâsas un vismaz daþu centimetru virs ceïa,Jaka - jâizvçlas svârki / bikses, kuras mçs valkâsim, bet galvenokârt tas ir pievçrst uzmanîbu pçdçjam, vai tas ir labi saskaòots. Ne tas, ka tas ir pârâk liels vai pârâk mazs. Viòi dzîvo tâ sauktajâs lielâs jaciòâs, bet atcerçsimies, ka pastâv atðíirîba starp pârmçrîgu jaku un jaku, kura izmçri ir pârâk lieli,Krekls - tâds pats kâ vîrieðu krekls, vçlams balts, zils vai gaiði rozâ,Bikses - ðajâ profesijâ, tâpat kâ jebkurâ citâ biroja darbâ, cilvçki var doties biksçs, lai gan ir jâbût biksçm ar sagrieztu & nbsp;Kniedes - tâs nav nepiecieðamas, bet tâs papildina eleganci. Protams, ja tie nav pârâk lieli - optimâlais augstums ir aptuveni 7 cm.