Darba apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ ir sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas eksponâts. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir bûvçjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Izrâde tika rafinçta agrâk un pilnîba tika veikta bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòi izmantoja pilnîgi godîgus un vieglus augstas krâsas krâsas audumus, tostarp kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika piesaistîti gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas sagatavoti tamborçðanai. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Siltâm drçbçm dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem krûðturiem, kas dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes norisinâjâs ðî ceremonijai sagatavota skaista kâzu kleita. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîtas daþas drçbes no vissvarîgâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks izmantoti vienkârðai bçrnu namos. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdus noderîgus un praktiskus pasâkumus. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir pieðíîruði savus produktus izsolçm, un tad darîjuma priekðmets bija pat viena no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðobrîd nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu pieejamas apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Polijas apìçrbu zîmols ir dzçriens pasaulç bagâtâko apìçrbu raþotâju vidû. Pasaulç ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, tâliem cilvçkiem, daudziem labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekiem. Katru reizi ðî kompânija sadarbojas ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir patieðâm spçcîgs panâkums, ka daudzi pirms veikala atvçrðanas, tie, kuri jau gatavojas doties garâs rindâs no atseviðías rîta. Ðîs dienas tiek novçrstas.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir saistîti ar saòçmçju milzîgo nozîmi, pat iekðienç, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir guvusi, un kas apstiprina, ka gals ir augstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Barjera vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs