Czaestochowa partiju izvietodana

Daudzâm sievietçm kases aparâts un fiskalizâcija pierâda to, ka ir nepiecieðams uzskaitît preces pârdoðanu un palîdzçt Valsts kases nosaukumâ. Tomçr ir vçrts uzsvçrt, ka ne katrs kases aparâts automâtiski ir fiskâls. Kas ir vçrts zinât par ðo tçmu? Kâda ir atðíirîba starp kases aparâtu un fiskalizâciju?Sâksim ar svarîgâko jçdzienu izskaidroðanu. Mums bûs vieglâk izprast atðíirîbas starp kases aparâtu un fiskalizâciju, tiklîdz bûsim iepazinies ar ðo brîdi. Fiskâlâ kase nav pârsteidzoða kâ ierîce, kas ïauj dokumentçt pârdoðanu.

Ðajâ gadîjumâ ieteicams izmantot nefiskâlu sçþu skaitîtâju. Ðis reþîms palîdz pârdevçjam veikt izrakstîðanâs dienu skaitu un ir sensacionâls uzdevums pirms îpaðuma uzsâkðanas no summas kompetentâ pasâkumâ. Fiskalizâcija ir saistîta ne tikai ar ðâdu pârdoðanas dokumentçðanu, bet arî par samaksu ar Valsts kases nosaukumu. Lai kasieris vairs nepastâvçtu tikai ar ierîci, kas dokumentç pârdoðanu, kâ arî palîdzçja fiskalizçt, bûtu jâizstrâdâ atbilstoðas formalitâtes. Kas ir vissvarîgâkais kases aparâta fiskalizâcijas procesâ? Princips ir saglabât konkrçtâ nodokïu maksâtâja nodokïu identifikâcijas numuru fiskâlajâ segmentâ. Ðâds process ir viegla un unikâla darbîba. Jâbût arî kases aparâta fiskalizâcijai, ko nevar atsaukt.

Kâds ir darbs nodokïu sistçmâ? Pçdçjâ apstrâdç svarîga loma ir kases aparâtam, kurâ ieteicams ikdienas pârdoðanas pârskatus. Ðajâ ikdienas pasâkumâ izveidoto fiskâlo pârskatu var izdrukât, kas sniedz lielu ieguldîjumu uzòçmçjdarbîbas vadîbâ un nodokïu iestâdç. Ðâdai fiskalizâcijai bûtu jâpilda profesionâls dienests, kas pârdod un maina fiskâlos kases aparâtus. Katra pilsoòa pienâkums ir iesniegt savu kases aparâtu labajam Nodokïu birojam, kas attiecîgajam reìistram sniedz attiecîgo reìistra numuru. Pirms ðî pasâkuma sasniegðanas un tieði pçc tâ veikðanas ir vçrts ziòot par dienas naudas fiskalizâciju. Visi ðie darbi ir ïoti svarîgi arî uzòçmçjiem, kas maksâ nodokïus, un amatpersonâm, kuras plâno kontrolçt tâs. Tâpçc ir vçrts rûpçties par pienâkumu maksât naudu kases aparâtâ arî, lai iesniegtu ðâdu operâciju pareizajâ birojâ.