Cilvcku parvadadana uz 9 vietam

Kopð 2011. gada katram taksometra vadîtâjam, kas piedâvâ transporta pakalpojumus sievietçm, ir jâbût iespçjai izmantot automaðînâ kases aparâtu. No ðî pienâkuma tiek atrisinâti pârvadâtâji, kas izpilda mûsu pakalpojumus, bet vienoti ar daþâdâm saimnieciskâm vienîbâm.

Pârnçsâjamie fiskâlie kases taksometru vadîtâjiem izceïas ar saviem attiecîgajiem izmçriem. Raksturîgi, ka ir rokturi, kas ïauj to fiksçt automaðînâ, un tie netiek darbinâti ar baterijâm, kas uzstâdîtas valûtâ, bet arî ir savienotas ar automaðînas akumulatoru, lai tâs nemainîtos visâ maiòas laikâ. Ierîcei parasti ir displejs, kas ïauj nopelnît no tâs vienkârðâ un horizontâlâ grâmatâ un ir nejutîgs pret mainîgiem laika apstâkïiem. Atcerieties, ka taksometra un kases aparâta norâdîðanai jâbût populârai lasîðanai, braucot ar taksometra vadîtâju un pasaþieri.Papildu funkcijas, kas ievçrojami atvieglo katra pârvadâtâja darbu, ir: iespçja tieði pieslçgt kases aparâtu tieði taksometram, pateicoties kuram var automâtiski izdrukât kvîti, iespçju pieðíirt atlaides vai atcelt kvîti, ja klients iziet no izmaksâm. Nodokïu kases aparâts taksometra vadîtâjam tika speciâli izstrâdâts ar disertâciju par ðîs profesijas specifiku. Paragon, kas izdrukâts no tâ, var veikt daþus nestandarta priekðmetus, piemçram, ceïojuma laiku, nobraukto attâlumu, taksometru skaitu vai atseviðíu tarifu vienîbu skaitu. Taksometra vadîtâjs var saòemt informâciju par saòemtajiem papildu pakalpojumiem, piemçram, bagâþas nodoðanu, dzîvnieku transportçðanu utt.Protams, tâpat kâ visâm fiskâlajâm kasçm, tâm ir zinâmas funkcijas - dienas un mçneða pârskata, kases statusa, norçíinu ziòojuma un papildus taksometra iestatîjumu atskaites izdruka.Kases aparâts var un ir saistîts ar taksometru un pats par sevi ir tikai tâds, ka ðâda risinâjuma îstenoðana bieþi nedarbojas, jo tas bûtiski neitralizç pçdçjo reizi, kad ierîce darbojas, un palielina nepiecieðamîbu bieþi nomainît papîra veltòus. Ir iespçjams arî savienot to ar klçpjdatoru, lai radîtu atbilstoðas funkcijas vai programmatûras atjauninâjumus.Nauda ir bagâta ar estçtisko un cieðo ceïu, lai liktu un ievietotu automaðînâ, pateicoties ne tikai tam, ka tâ, iespçjams, sadarbojas ar daudziem taksometriem, vai arî var tikt izmantota ne tikai automaðînâ, tâ var tikt paòemta un nogâdâta uz biroju vai pili, kâ arî sagatavoti ziòojumi. Tas nodroðina izòçmuma gadîjumu pret kases aparâta zâdzîbu ilgstoðas apstâðanâs laikâ.