Cilvcka psihi

Jaunajos laikos vçl vairâk laulîbu ir grûtniecîbas stâvoklî. Tas noteikti ir augsto toksînu koncentrâcijas rezultâts jûsu paðu çdienreizçs. Tâpçc jûs izmantojat atbilstoðus testus, kas vçrtçs, vai mums jâizveido neauglîba, tas ir, vienkârði mçs esam nelaimîgi.

Kâ ðis jautâjums darbojas? Protams, ir jâzina sava spermas paraugs. Ir svarîgi to iegâdâties gan ar masturbâciju, gan ar parastu dzimumaktu. Par saprâtîgu cenu mçs iegûstam îpaðu prezervatîvu, kas vienkârðos spermas ziedoðanu mçría brîdim.Kas notiek vçlâk ar spermu? Pçc tam tas ir saðíidrinâðanas process. Citiem vârdiem sakot, konsistence pielâgojas no daïçji cietas lîdz ðíidrumam. Parasti tas ir tuvu duci minûðu. Tam nevajadzçtu ilgt vairâk par stundu. Ja tas notiek, mums ir jârisina problçmas ar veselîbas traucçjumiem. Sperma jâuzglabâ temperatûrâ, kas ir tuvu íermeòa temperatûrai vai apmçram trîsdesmit seðiem grâdiem pçc Celsija.Pçc visu saðíidrinâðanas tiek mâcîts spermas apjoms un ûdeòraþa jonu koncentrâcija. Turklât mçs pârbaudâm viskozitâti, pârvietojot spermu no konteinera uz citu. Tam jâbût ïoti zemam attiecîbâ uz ûdens viskozitâti.Ðis parametrs ir parauga pilnîgs izskats. Spermai pçc saðíidrinâðanas jâraksturo pelçkâ bâlgana krâsa un taisnâ konsistence.Izpçtes izpratnç ir vçrts doties uz speciâlistu centru - Krakovas auglîbas pçtîjumu. Ârvalstîs nozîmîgâs pilsçtâs ir salîdzinoði liels punktu skaits, kur mûsu spermu var pârbaudît par maksâtâja hipotçtisku neauglîbu. Es uzskatu, ka nav jçgas gaidît ar pçdçjo un ka garantija bûtu jâizmanto precîzi, nevis pastâvîgâ nenoteiktîbâ.