Crayola datorprogramma parsteidzoda maksla

No angïu valodas uzòçmuma resursu plânoðana nozîmç neko citu kâ tikai uzòçmuma resursus. Tâpçc ERP sistçmai ir stratçìija, kurâ mçs efektîvi plânojam visu uzòçmuma rezervju pârvaldîbu. Pastâv paðreizçja pârmçrîga specifikâcija, kurâ

Cilvcku parvadadana uz 9 vietam

Kopð 2011. gada katram taksometra vadîtâjam, kas piedâvâ transporta pakalpojumus sievietçm, ir jâbût iespçjai izmantot automaðînâ kases aparâtu. No ðî pienâkuma tiek atrisinâti pârvadâtâji, kas izpilda mûsu pakalpojumus, bet vienoti ar

Programma veselibas un drodibas uzocmumiem

Apsekojums râda, ka pareizas programmas izvçle uzòçmumam ir jârisina piesardzîgi. Tas, vai mûsu norâdîtie rîki parâdîs peïòu un pozitîvi ietekmçs uzòçmuma izaugsmi, ir atkarîgs no tâ, cik grûti ir precîzi noteikt

Restoranu aprikojums

ATEX direktîva, ko sauc arî par jaunâs pozîcijas direktîvu, ir fakts, kura galvenais mçríis ir Eiropas Savienîbas dalîbvalstu tiesîbu normu tuvinâðana aizsardzîbas sistçmu un ierîèu jomâ, ko izmanto teritorijâs, kuras apdraud

Es direktivas gazes krasnis

ATEX direktîva mûsu tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Tas ir piemçrots izstrâdâjumiem, kas paredzçti darbam virsmâs, kuras ir pakïautas eksplozijas riskam. Attiecîgajiem produktiem ir jâievçro stingras prasîbas ne