Buvniecibas uzocmuma attistibas stratciija

Viss Polijas tirgus analîtiíu un augstâko vadîtâju personâls jautâ, kâ uzlabot savus vârdus, lai viòi varçtu konkurçt ar saviem Rietumu kolçìiem. Ðim postenim nav viegli atrast labu risinâjumu. Polijas biroji un organizâcijas katru gadu zaudç lielas naudas summas secîgu zaudçto konkursu rezultâtâ par reâliem ieguldîjumiem.

Ja mçs varçtu mainît ðo ideju, mçs iegûtu iespçju saòemt naudu, kas sûknç mûsu ekonomikâ, beidzot deva viòai pareizu stimulu augt. Tikmçr ðos piedâvâjumus parasti spçlç rietumu uzòçmumi. Poïi uzòemas finansiâlus zaudçjumus no paðreizçjâ nosaukuma, piemçram, investîciju îsceïu beigâs, kurus vçlâk nevajadzçtu radît.Ir teikts, ka braukðanas virzîba uz priekðu ir kïuvusi par tâ saukto integrçta vadîbas sistçma. Ðodien daudzu vârdu spçks nav viena cilvçka un visu cilvçku komiteju vai apvienîbu rokâs. Ðî apbrînojamo lçmumu pieòemðanas procesa beigâs tiek paplaðinâts. Bieþi vien lçmumi tiek pieòemti ðajâ sezonâ, kad tas patlaban ir pçdçjais.Problçmu pamanîja arî Polijas valdîba, kas strâdâ pie tâ cieðas novçroðanas. Viens aicina izveidot îpaðu komisiju, kas ir ieinteresçta spçkâ esoðajâ analîzç, lai novçrstu nevajadzîgu birokrâtiju, kas ir efektîva lçmumu pieòemðanas procesa pamatâ.Polija ir bagâtâkais civildienesta ierçdòu skaits Eiropas Savienîbâ. Ðajâ lomâ mums vajadzçtu òemt paraugu no Vâcijas, kas pirms pieciem gadiem pieòçma virkni rçíinu, kas par projektu bija nevajadzîgas birokrâtijas dçï. Pateicoties mazâk amatpersonu skaitam, valsts sâka ietaupît. Tas bija pat tâpçc, ka viòiem nebija âtri jâmaksâ ikmçneða algas. Un cilvçki - îpaði tie no jums, valsts lîmenî, nopelna daudz.Lîdz ðai dienai daþi no viòiem piekrît Vâcijas valstij par to, cik lielâ apmçrâ viòi ir izmaksâjuði atlaiðanas pabalstus, kas viòiem bija pârâk mazi.