Bcrna matiem

Mana brâïameita îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat strûkt viòai stundas, un arî otu. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai viss izskatâs krâðòs, viòa var piecas reizes padarît vienu pîti un pçc tam uzlikt matu aksesuârus vai saspieþ tos. Viòð mîl skolas priekðnesumus un dara tos. Viòas jaunâ loma kâ ordeòa karaliene ir arî oriìinâla un nepiecieðama perfekta frizûra un apìçrbs. Sâkumâ Mama viòu sajauca ar vairâkiem pinumiem ar tiem pievienotâm lentçm. Tad ðis jaukais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, un vçlreiz. Es daudz darîðu pârvaldîtajos matos ... un tas sâkâs. Pusstunda to radîðanas laiks. Viòa izskatîjâs jauka kâ liela princese. Tomçr, kâ tad, viesi ar sabojâtâm meitençm atkal âtri mainîja savas domas. Neuztraucoties ar pçdçjiem, apmçram divas stundas ir pagâjuðas kopð pulcçðanâs sâkuma. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, un viòas valodâ bija daþas lietas, piemçram, "nieeee, es acîmredzot nevçlos, es neko neatceros kâ princese, kas ir viòas vergs". Viòa jautâja sev jaunu frizûru, viòas mati sagriezti vaïçju koku sejâs. Jo, tâpat kâ viòa agrâk, mçs ðobrîd esam pieredzçjuði matu liekðanâ, lai tas viss noritçtu ïoti âtri. Viòas mâte, no vienas puses, un pârçjie bija perfekti daþu minûðu laikâ.

https://nonacn.eu/lv/

Matu sprâdzes meitençm