Atkaribas bioloiija

Daþi cilvçki ðíiet kïûdaini domâ, ka jaunas atkarîbas formas attiecas tikai uz neierobeþotu psihoaktîvo vielu patçriòu. Un miljoniem cilvçku pastâvîga atkarîba no datora platformas kïuva par novâjinoðu atkarîbu. Interneta atkarîba sastâv no bieþâm, daudzâm stundâm, pârlûkojot tîmekïa vietnes un turpinot darbu daþâdos sociâlajos tîklos. Tas noved pie tâ, ka klients ne tikai uzsver (ar atdalîðanos no ikdienas dzîves problçmâm, bet arî negatîvi ietekmç tâs esamîbu reâlajâ realitâtç.

Ðî parâdîba joprojâm ir salîdzinoði jaunaBieþi vien atkarîba no interneta izraisa traucçjumus psihoterapeitiskajâ sfçrâ un mazina savstarpçjâs komunikâcijas spçju un indivîda ekonomisko formu. Neskatoties uz to, ka interneta atkarîba joprojâm ir pilnîgi jauna parâdîba Polijâ un joprojâm nav naudas, lai finansçtu ðîs slimîbas nopietnus pçtîjumus, tad daþi dati norâda uz ðîs nopietnâs parâdîbas milzîgo apjomu. Patoloìisko problçmu ârstçðana ar virtuâlo pasauli ir lîdzîga citu atkarîbu ârstçðanai. Pirmais posms ir vçrsties pie interneta resursu ïaunprâtîgas izmantoðanas. Tad jums ir jâmçìina ierobeþot îpaðumu no WWW kartçm.

Kâ pacienti strâdâ?Mçrenîba ir nepiecieðama visâ dzîves daïâ. Paðreizçjos panâkumos atkarîba sâkas, kad tiek pieòemts veselais saprâts. Laika attiecîbu proporcionâlâs psiholoìiskâs sekas, kas saistîtas ar interneta kartçs pavadîto laiku, ir neverbâlâs un verbâlâs komunikâcijas traucçjumi un depresija, ko izraisa interneta pieslçguma trûkums. Atkarîgie cilvçki sistemâtiski izstâjas no sociâlâs dzîves. Viòu virtuâlâ sfçra kïûst par savu iedomâto virtuâlo plakni. Viòa nerealizçtie resursi pilnîbâ absorbç laiku, reizçm traucçjot dabisko atpûtas ciklu un apsvçrumus. Tad tas kaitç jûsu narkomâniem, jo tas noved pie labâku hormonu, glikozes un citu vielu asinîm, kas ir svarîgas pareizai íermeòa funkcionçðanai. Interneta atkarîba sniedz darbiniekiem tuvâk visu vecumu. Tâpçc viòam jâkontrolç bûvniecîbâ pavadîtais laiks, lai vieglais interneta lietotâjs nejauði nebûtu tîkla alkohola lietotâjs.